AmaderShomoy.com
home


Zmwjgv, GKvKxZ I GKwU gywf


W wicvU : Zmwjgv Avi GKv bb| Zvi cvlv eovj wgby Zv Zvi cvk wQjB| Gevi Zviv `yRbB cq hvQb Avi GK Rb gvbylK| bv, KvbI cyil bb| Bwb bvix| P~Yx Mvcvavq| Gevi wZwb cwiPvjbvq| bZyb evZv

 

Qwei bvg wbevwmZ| BsiwR UvBUj evwbkW&| kywUs i AM gvm _K| QwewU cևhvRbv KiQb fUk wdjm|

 

Zmwjgv bvmwib I Zvi eovji GKvwKZi Rxeb wbq MZ GK eQi ai wbevwmZi w wbq KvR KiQb P~Yx| gyL Pwi AwfbqI Kieb wZwb|

 

cmZ, GB QweUv Kivi K_v wQj KwkK Mvcvavqi| wK Abvb KqKwU Qwei KvR Gm hvIqvq Zvi GB QweUv evbvbv nqwb|

 

wK GKB m Awfbq I cwiPvjbv? AcYv mbI c_g QweZ wbR bvwqKv Pwi Kivi mvnm `Lvbwb| Kx fve `yՇUvK evj Kieb P~Yx?

 

ԇ`Lyb QweUv GZ cwivi Avgvi gv_vq, Avgvi gb nq bv KvbI Amyweav ne| h fve U Kiv ne, jvKkb, Pwi·`i jyK, cyiv wWUjUvB w iqQ| Avi h wmbjvZ Avwg Awfbq Kie mLvb wmbgvUvMvdvii m Avgvi evSvcovUv wVK _vKj KvbI Amyweav nIqvi Zv K_v bq, mvd RvbvQb wZwb|

 

wK c_g QweZ ay wWiKkb gbvhvM w`j wK myweav nZv bv?

 

Avwg Awfbq Kie ej Zv wUv wjwLwb| KwkKi GB wUv AvbwdwbkW& wQj| mUvK Wfjc KiZ KiZB Avgvi gb nqwQj Avwg GB QweUv wWi KiZ cvie| Avwg Lye mvwbZ, kxKvi gZv GK Rb AvgvK GB QweUv wWi I Awfbq KiZ ejQb ej| BUm Av weM Abvi, Kvwsqi KvR dvBbvj Kivi gvS ejwQjb P~Yx|

 

wK nVvr cwiPvjbvq Avmvi KviY?

 

nVvr bq| Avwg KwkKi wewfb w BbcyUm w`B| GUvZI ZvB KiZ KiZ Avwg GZUvB BbfjfW& nq hvB h wUv AbKUv wbRi gZv Ki wjL dwj| Avi cwiPvjbv h KiZ cvie GUv Avgvi BbwswUf wWwmkb, RvbvQb wZwb|

 

Rvbv Mj, MZ GK eQi Zmwjgv bvmwibi cvq me jLvB Zvi cov nq wMqQ| GKevi bq, GKvwaKevi cowQ Zmwjgvw`i jLvjv| IK wPbZ Mj jLvjv h GKvwaKevi cov `iKvi mUv evi evi gb nqQ Avgvi|

 

Zv Zmwjgv wK wUv bQb?

 

nvu, c_g Lmov wjLB Zv IK cvVvbv nqwQj| DwbI Avcyf KiQb wUv| gj-G Avgvi m hvMvhvMI iqQ Ii| MZ evi Dwb AvgvK my`i GKUv gjI KiQb| Lye Lywk nqQb GUv Rb h Avwg cwiPvjbv KiwQ| ZvovZvwo w`wj wMq Ii m `Lv KiZI ejQb| GgbKx GqvicvU _K AvgvK wcK-Avc Kieb GUvI RvwbqQb, ejQb ZmwjgvK whwb c`vq dywUq IVveb wZwb|

 

K_v ejZ ejZ Rvbv Mj, Zmwjgv hLb KjKvZv Qo Pj hvb, ZLb Zvi eOvj wgbyK wZwb m wbq hZ cvibwb| wbevwmZi MUvI GB `yRbi GKvwKZi M|

 

AvcvZZ GUvI wVK nqQ, 2 g, ivcwZi KvQ _K ki Rb bvkbvj AvIqvW wbZ w`wj hvQb KwkK I P~Yx|  mB mgq Zmwjgvi evwoZ wZb w`b _vKebI P~Yx|

 

wK nVvr Zmwjgvi eovj wbq Qwe KiQb Kb wZwb? jvK Zmwjgvi eovj wbq KbB ev DrmvwnZ ne?

 

GUv Bw݇WUvj h Avgvi c_g Qwe Zmwjgvi eovj wbq| Ab Kvbv M njI hw` mUv AvgvK cwiPvjK wnme Dy KiZ, Avwg mB QweB evbvZvg| Avi gvbyl DrmvwnZ ne Zvi KviY Zmwjgvi eovj wgby Avgvi KvQ wbtmZvi cZxK| Avgvi KvQ eovjUv GKUv gUvdi| ZvB RbB wgbyi cmUv Gm coQ MZ Lye mnRvZ fwZB| Avi Zmwjgv hLb KjKvZv Qo Pj hvb, ZLbB bvbv AvjvPbvq RvbZ cvwi, Zmwjgv Ii m eovjUvK wbq hZ cvibwb| ePvwi cvYxUvi Zv KvbI `vl bB| Avgvi KvQ mUv fxlY mbwmwUf jMQ, RvbvQb k Qwei Wv. ^vZx|

 

hvi AvBwWqv _K GB wUv dvBbvjvBR Ki P~Yx cwiPvjbvZ AvmQb, mB KwkK Mvcvavq Kx ejQb?

 

MUv gv_vi ga _vKjI Avwg mgq cvwQjvg bv wUv dvBbvjvBR Kivi| Gi gvS Zmwjgvi wKQy KweZv Avi evsjv w BsivwRZ UvbU KiZ Abyiva Kwi P~YxK| BsiwR Uvbkb Kivi dvuK dvuK I w-G wKQy P Ki GKw`b AvgvK ej, Avwg GUv wWi KiZ PvB| Uvbkb I w `yՇUvB GZ wewjqvU nq h Avwg m m IK GB QweUv wWi KiZ ewj| GK bvixi wbtmZv GKRb bvix hZUv mbwmwUfwj eySZ cvie, GK Rb cyili c mUv meB bq, ejQb KwkK|

 

cևhvRK kxKv gvnZvI wbevwmZ wbq h_ DwRZ|

Avgvi KvQ GUv GKUv gvbweK M| mUvB GB QweUvi BDGmwc| Avwg GUvK Zmwjgvi evqvwcK wnme GKeviB `LwQ bv| GUv GKRb gvbyl Avi Zvi eovji M-h `ywU cvYx fxlY jvbwj| Avwg Gi _K AbK eo Qwe KiwQ| wK wbevwmZ WwdwbUwj fxlY Pvjws, ejQb kxKv|

 

kxKvi KvQ _KB Rvbv Mj, GB wUv kvbvi m mB wZwb QweUv Kieb ej mwZ Rvwbq `b|

 

Avwg hLb w wb ZLb ay `wL cwiPvjKi gv_vq QweUv cwivi AvQ wK bv| P~Yxw` hLb w kvbvwQj, Avwg RvbZvg GB QweUv KD wWi KiZ cvij DwbB cvieb| Avi P~Yxw`i hv cvmvbvwjwU, hv covbv, ZvZ GB PwiUvi cwZ DwbB GKgv Rvwm KiZ cvieb| ZvB IK Avwg cavb Pwi AwfbqI KiZ ewj| AvB wdj cvDW, fUk wdjm GB c_g Kvbv gwnjv wWiiK j Kij| wibvw` Avgv`i m Qwe KiQb, wK wdgj wWii wnmve j Kijvg P~Yxw`KB, ejwQjb kxKv|

 

wK h jwLKvi c cwge cևek wbqB bvbv evav wecw, ZvK wbq Qwe Kiv Zv nvB-wi Rvb XvKv| bvbv evav wecw wK Gc KiQb P~Yx?

 

ԇ`Lyb Avcw Kij Zv h KvbI wRwbm wbqB Avcw Kiv hvq| Avwg ay GUyKyB eje, AvRKi w`b Avgiv mevB fxlY wbtm| wbR`i Pbv cwiek _KI meY wbtmZv Mvm Ki Avgv`i| Avgiv mevB hb AvBmvjUW KqKUv xc| GUv Zv BDwbfvmvj GKUv dbvgbv| QwewUZ GB wbtmZvUv `LvbvB Avgvi cavb KvR| GUvB Avwg KwgDwbKU KiZ PvB, ejQb P~Yx|

 

GKB K_v ejQb kxKv gvnZvI| Avgiv `yB bvixi GKvwKZi M ejwQ| GK Rb Zmwjgv Avi Ab Rb Zvi eovj| GUv wnDgvb vwi|

 

wnDgvb vwi ejB Zv wbtm `yB bvix, Zmwjgv Avi wgby Avi GKv bb|Zv`i cvk G evi P~Yx Mvcvavq|nvu, cwiPvjK wnme|

 

vbxq mgq : 1353 Nv, 22 Gwcj 2013 
pagToday's Hit: