AmaderShomoy.com

ivbv hyejxMi KD bq: cavbgx

ivwk` wiqvR: mvfvi am hvIqv feb ivbv cvRvi gvwjK mvnj ivbv hyejxMi KD bq ej ge KiQb cavbgx kL nvwmbv| RvZxq msm`i Awaekb enwZevi wZwb ejb, AbKB wUwfZ ejQb, ivbv cvRvi gvwjK hyejxMi bZv| Avwg mvfvi cimfvi hyejxMi KwgwUi ZvwjKv wbR wbq GmwQ|...

AmaderShomoy.com


Best website Packages

KswUi ͂c Pvcv coj Rxeb


8 eQi ci mvfvi Aveviv cvkvK KviLvbvi feb am
* kZvwaK wbnZ l DviKvR Pje Aviv wZbw`b
* mekl ew Dvi bv nIqv ch KvR PvjvZ cavbgxi wb`k
* AvR ivxq kvK

BmgvCj mvBb Bgy, wiKz Avwgi (XvKv), Avmv`yvgvb I Avwgbyj Bmjvg (mvfvi) : gv_vi Ici am coQ GKwU bqZjv Av feb| mfvi evmi KvQ ivbv cvRv| KqK nvRvi gvbyl ZLb KvR KiwQj bqZjvi febwUZ| Giv

jvki M `g e

wiKz Avwgi, mvfvi _K wdi : mvfvi ivbv cvRvi bvg GLb gZzcyix! hLvb gvbyl w`bgvb D`qv cwikg Ki cU euvPvbvi hy KiZ, mLvb GLb Kej jvk Avi jvk| kwgK`i Nvgi Mi e`j mLvb GLb jvki M| asm͂c Qvc Qvc i, KviI ev Quov Kvcoi UzKiv| wKsev LwZ `nvekl| ^Rbnviv I euP hvIqv ZweZ`i AvZbv` fvix nq DVQ mvfvii evZvm| Click for Details

KviI K_viB cvv `qwb feb gvwjK mvnj ivbv

wece wekvm : ivbv cvRvi AvU Zjvwewk G febwU `xNw`b ai SzuwKc~Y wQj| am cov febwUi ΓwUi welq vbxq ckvmb, cևKkjx I MvgU Kgxiv evi evi ZvwM` w`jI KviI K_vi Zvqvv Kibwb febi gvwjK mvnj ivbv| mvnj ivbv ci hyejxMi hyM-AvnvqK| ZvB ivbv AbKUv cfve wevi Ki SzuwKc~Y febwU cwiPvjbv KiQb ej vbxq m~ Rvbv MQ| Click for Details

ivlvbj _K Dvi Kib
Av.jxM Ggwc feb gvwjK wbLuvR

`xcK Payix : RbZvi ivlvbj _K mvfvii eZj febi gvwjKK AvIqvgx jxMi vbxq msm` m`m Dvi Ki wbivc` vb cuQ w`qQb|
Rvbv MQ, `yNUbvi wkKvi mvfvii evRvi evmv GjvKvq eZj feb ivbv cvRvi gvwjK ci kni hyejxMi hyM mv`K gv. mvnj ivbvI febwU ami mgq wbPZjvq wQjb|
 Click for Details

Z` Ki `vlx`i wei eev bqv ne : ^ivgx

wece wekvm : ^ivgx gnxDxb Lvb AvjgMxi ejQb, febwU wbgvY bxwZgvjv gvbv nqwb| wbqg jsNb Ki G febwU wbgvY Kiv nqwQj| feb am hviv RwoZ hviv bxwZgvjv jNb Ki febwU wbgvY KiQb Zv`i evcvi Z` Ki AvBb Abyhvqx eev bIqv ne| Ze G NUbvi m Kviv RwoZ Avgiv GLbI Zv`i wPwZ KiZ cvwiwb| Click for Details

4 ce weGbwci niZvj cZvnvi

ZviK mvjgvb : Pvi ce bvUKi ci Aekl `kevcx Pjgvb niZvj cZvnvii NvlYv KiQ weGbwc| cZvnvii NvlYv `Iqvi AvM niZvji gqv` evwK wQj Avi gv AvovB Nv| MZKvj ejv mvo 3Uvq bqvcb `ji K`xq Kvhvjq WvKv Riwi mekl msev` mjb niZvj cZvnvii G NvlYv `b weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y| Click for Details

`yNUbv bv Kx nZv, iv hLb nviK!

ivwk` wiqvR: mvfvii ivbv cvRvq dvUj `Lv `qvi ci GKwU wcjvi f hvq MZ gjevi| vbxq DcRjv ckvmbi KgKZviv febwU cwi`kb Ki Zv e NvlYv Ki| eyaevi mKvj febwUZ evsK I Abvb evwYwRK cwZvbjv Lvjwb| febi gvwjK mvfvi ci hyejxMi wmwbqi hyM AvnvqK mvnj ivbv| wZwb MZKvj eyaevi mKvj mLvb wQjb| Click for Details

Avwg `ji bB, mKji ivcwZ

5 eQii Rb ivcwZi kc_ wbjb Ave`yj nvwg`

bRg~j nK miKvi : ewlqvb ivRbxwZK I `yevi mdj wKvi AvWfvKU gv. Ave`yj nvwg` `ki 20Zg ivcwZ wnme kc_ wbqQb| wZwb AvMvgx 2018 mvji 23 Gwcj ch ivcwZi `vwqZ cvjb Kieb| webv cwZwZvq ivcwZ wbevwPZ nIqvi MRUi `yw`b ci 42 eQii G we cvjvgUvwiqvb kc_ MnY Kib|
 Click for Details

ivcwZi kc_ Abyvbi AvgY cvqwb weGbwc

ZviK mvjgvb : GK`j I GK bZvi cZvkvq Ave`yj nvwg`K AvIqvgx jxM ivcwZ wbevwPZ KiQ ej AwfhvM KiQb weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y| wZwb AwfhvM Ki ejb, efeb mܨvi kc_ Abyvbi Kvbv AvgYc `ji KvQ Gm cuQvqwb| GiKg cwiwwZZ ivcwZi kc_ Abyvb weGbwc hvM`vb Kie bv| Click for Details

^Rbi LuvR wKwbKjvq wfo

wiKz Avwgi, mvfvi _K wdi : QvU evb ivwRqvi mvb mvfvi _vbv ivWi cvBg wKwbK GmQb nvwg`v| MURyo cP wfo| ^Rbi mvb Avmv kZ kZ gvbyl `uvwoq AvQ| wfo Vj nvwg`v mvgb Gjb| `Ljb MBU UvOvbv GKwU ZvwjKv| jLv iqQ G wKwbK fwZ nIqv 13 Rbi bvg| wK ivwRqvi bvg bB| Click for Details

wMևm wjwe 32 evsjv`wk kwgKK emevmi AbygwZ

gybRi Avng` Payix, jb _K :
wMևm MZ 17 Gwcj wjwe 32 evsjv`wk kwgKK `kwUZ emevmi AbygwZ w`qQ `kwUi miKvi| wMK miKvi nvgjvKvix`i wei BZvgaB AvBbMZ eev wbqQ Ges AvnZ evsjv`wk kwgK`i wZc~iY w`Z mZ nqQb| AvnZ kwgK`i AbK GLbI nvmcvZvj wPwKrmvaxb|
 Click for Details

.......Gici dvbUv KvBUv hvq

wece wekvm : wews fvBv hvIqvi Lei Bbv Avwg QyBUv Avwm| Zvici Avgvi evbi wis `B, Kj Kwi| Kj wiwmf Ki| ay nvDKvD wb| Avgvi evbi AvIqvRI wb, Gici dvb KvBUv hvq| gvevBj Avi XzK bv| Avgvi evBbiI cvB bv|
mvfvi am cov ivbv cvRvi mvgb G me K_v ej AvnvRwi KiwQjb ki Avjx|
 Click for Details

GKi ci GK feb am `o hyM wbnZ 3 kZvwaK

* Kvbv wbqgbxwZi Zvqvv Kiv nQ bv
* cwi`kb wUgK A_ w`qB gvbR Kiv nQ
* 8 eQiI KUvgi NUbvi wbw nqwb

bvkivZ Avwkqvbv Payix : Abbygvw`Zfve GKi ci GK feb DVQ| BgviZ wbgvY bxwZgvjv h_vh_fve bv gvbvi KviY cwZwbqZB G aibi fqven `yNUbv NUQ| ivbv cvRv `o kZvwkK gvbyl wbnZ nIqv QvovI MZ `ohyM feb ami NUbvq `oki ewk wbnZ I 5 nvRvii ewk AvnZ njI Kvbv NUbvqB `vg~jZ kvw nqwb|
 Click for Details

wWwRUvj evsjv`k bq Kqjv hyM AvwQ Avgiv!

gvnv` Avjx evLvix * UiUv _K : wekvqb wevb I chywi Ae`vb Ab^xKvh| ZvB mfZv GLb GwMq PjQ chyw wbfi MwZZ| wnDgvb wRIMvwdi cw_ex QvU nq AvmQ aviYvwU `uvwoq AvQ mgq I gnvRvMwZK msKvPb, mgq I gnvRvMwZK `~iZvqb Ges mgq I gnvRvMwZK ciwbfiZvq| G UwjKwgDwbKkb, mvUjvBU I `Z avegvb hvbevnb eev cw_exK wbweo e܇b Ave KiQ| Click for Details

bwmei Rvi iv bwmei, Avc ivmji Rb

BmgvBj mvBb Bgy I wiKz Avwgi, mvfvi _K wdi : weivU k| Pviw`K AKvi nBqv Mj| nvZi ZvjyI `nv hvq bv| Avjvi bvg jBqv wPjvBZvwQj nMj| Kviv KvQ Kvbv evwZi eevI bvB| Avgvi cvk ivmj bvgi GK cvjvi Mjvi Dci GKUv eo gwkb cBiv Mj| Pvi mvgb `Kjvg `g bv jBZ cvBiv cvjvWv KZv `vcivBZvQ| Click for Details

gnvbex (mv.) I Bmjvgi KUwKvix
eMvi`i wei eev bIqv nqQ

msm` cևkvi ce cavbgx kL nvwmbv

bRg~j nK miKvi : cavbgx kL nvwmbv ejQb, Bmjvg ag I gnvbex (mv.) mK AvcwKi geKvix eMvi I dmeyK eenviKvix`i LyuR ei Ki AvBbvbyM eev MnY Kiv nqQ| Avkv Kiv hvq fwelZ G aibi mvBevi Aciva Avi msNwUZ ne bv| wZwb ejb, KwgwUi mycvwik Abyhvqx Avgvi `k cwKvi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbK Mi Kiv nqQ|
 Click for Details

asm͂ci mvgb Av^yji mvwi

BmgvCj mvBb Bgy, mvfvi _K wdi : MZKvj ivbv cvRv _K AvUKcov kwgK`i Dvi KvR cvq `ok Av^yj mvwie `uvwoq _vKZ `Lv MQ| wKQyY ci ci GKK Rbi ZweZ `n Dvi Kivi mB mB DVvbv nQ Av^yj| cvq 35wU nvmcvZvj I wKwbK Gme Av^yj mieivn KiQ| ZvQvov iW wmU Ges evsjv`k gwWKj Avmvwmqkbi Av^yj݇KI Dvi KvR AskMnY KiZ `Lv MQ| Click for Details

24 Nvi ga feb I MvgU gvwjKK Mvii `vwe

iwdK Avng` : RvZxq cvwUi gnvmwPe GweGg ij Avwgb nvIjv`vi Ggwc, evsjv`ki KwgDwb cvwUi (wmwcwe) mfvcwZ gyRvwn`yj Bmjvg mwjg I mvaviY mv`K mq` Avey Rvdi Avng`, evsjv`ki IqvKvm cvwUi mfvcwZ KgiW ivk` Lvb gbb, evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi fvicv Avwgi gKeyj Avngv`, evsjv`ki mgvRZvwK `j evm` K`xq KwgwUi mvaviY mv`K KgiW LvjKzvgvb, MYmsnwZ Av`vjbi cavb mg^qKvix Rvbvq` mvwK, evsjv`k hye gxi mfvcwZ gvdv AvjgMxi iZb, evsjv`k MvgU kwgK msnwZi AvnvqK Zvmwjgv AvLZvi MZKvj GK weewZZ wewfb `ji bZviv mvfvi feb am MZKvj mܨv 6Uv ch 110 Rb kwgKi cvYnvwbZ Zxe vf I kvK cKvk Ki 24 Nvi ga febi gvwjK, MvgU gvwjK, miKvwi KgKZvmn `vqx`i cvi Ki `vg~jK kvwi `vwe RvwbqQb| Click for Details

Avgvi `k cKvk miKvwi evav mvsevw`K`i GK Aski cwZev`

ZviK mvjgvb : gvngy`yi ingvbi gyw I Avgvi `k-Gi cm Lyj `Iqvi `vweZ cZxKx cwZev` ^ic ivRc_ Kjg, bvUeyK I Kvgiv iL `yB Nv Aevb Kgm~wP cvjb KiQ mvsevw`K`i GKvsk| MZKvj `ycyi RvZxq cmKvei mvgb XvKv mvsevw`K BDwbqbi `wbK Avgvi `k BDwbUi D`vM G Aevb Kgm~wP cvwjZ nq| Click for Details

wmivRM `yB gnjvevmxi msNl AvnZ AakZvwaK

AvwacZ wevii ؛

iRvDj Kwig, wmivRM : wmivRM AvwacZ weviK K` Ki ci GjvKvi mqvMvwe` I w`qvi avbMov gnjvevmxi ga msNl MZ `yw`b ai `dvq `dvq msNl Dfq gnjvi AZ AakZvwaK AvnZ nqQ| AvnZ`i ga AZ 20 RbK wmivRMi wewfb wKwbK fwZ Kiv nqQ| AvnZ`i ga 3 Rbi Aev iZi ej Rvbv MQ|
 Click for Details

fivgvixZ KvwU cvMvgi ewbwdkvwi`i ZvwjKv cYqb `ybxwZi AwfhvM

Gg Gm mvMi, KzwoMvg : KzwoMvgi fivgvixZ c`c gvbweK Dbqb K` evevqb I GjwRBwW KvwiMwi mnhvMxZvq evsjv`k miKvi I WweDGdwci A_vqb mgvRi AenwjZ RbMvwi myweavfvMx`i bvgi ZvwjKv cbqY `~bxwZi AwfhvM cvIqv MQ| KvwU cvMvgi AvIZvq fivgvix DcRjvi 5wU BDwc cvBKiQov, wkjLywoZ KvR PjQ Aewk wZjvB, emvbvnvU I RqgwbnvU cwZ BDwcZ KvwU cvMvg 500 Rb ewbwdkvwi wnme 3 wUZ 1 nvRvi 500Rb nZ`wi` ewbwdkvwi ZvwjKv cYqb c`ci ivRy, eyjeyj, GjwRBwW DcRjv cևKkjx iwdKzj Bmjvg I BDwbqbi Pqvigvb `zhvM eevcbv KwgwU mfvcwZmn BDwc m`m-m`mv`i hvMmvRm AwZMvcb GjvKvi mQj ew RbcwZ 2 _K 3 nvRvi UvKv wbq ewbwdkvwi ZvwjKvfz KiQ| Click for Details

c_g cvZv (15)
 •  » Ii dvb KBiv giYi KvQ jBqv MQ
 •  » febwU Zwii AvM mLvb wQj eo cyKzi
 •  » weivax `jK abev` Rvbvjb cavbgx
 • weivax `j niZvji bvg ijc_ bvkKZv PvjvQ| Zv`i Av`vjb gvbB nZv, cvwKvwb`i gZv gvbyl nZv cavbgx kL nvwmbvi G ee mwVK?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit:


  >>>>