AmaderShomoy.com




home


wgRvcyi MYnZv w`em AvR


W wicvU : AvR 7 g| wgRvcyi MYnZv w`em| 42 eQi AvM GB w`b cvK nvqbv Ges Zv`i G`kxq `vmiiv UvvBji wgRvcyi c_g MYnZv Pvjvq| mw`b Zviv GwkqvLvZ `vbexi iY`v cmv` mvnvmn 31 Rb wbixn evOvjxK nZv Ki| ejv cb 3Uvi w`K cvK evwnbxi Kvb AvBqye Ges Zv`i vbxq `vmi Iqv`y`i bZZ DcRjv m`ii msLvjNy AaywlZ wgRvcyi Ges Aviv Mvg wZb w`K _K NivI Ki 31 RbK wj Ki nZv Ki| ` UvBgm

 

NvZK`i GB `jwU mܨvq bvivqYMi evmv _K Kygyw`bx nvmcvZvji cwZvZv `vbexi iY`v cmv` mvnv Ges Zvi Qj fevbx cmv` mvnv iweKI ai wbq nZv Ki| 42 eQi AvMi mB wefxwlKvgq w`bwUi K_v gb nj AvRI wgRvcyievmx wkDi DV|

 

w`bwU Dcj `vbexi iY`v cmv` mvnvi wbR Mvg wgRvcyi Ges Kygyw`bx KjvY msvi c _K AvjvPbv mfv I cv_bvmn bvbv Abyvbi AvqvRb Kiv nqQ|

 

vbxq mgq : 1331 Nv, 7 g 2013

 

 



 
pag



Today's Hit: