g 23, 2013, enwZevi : R 9, 1420

Gbvg gwWKj KjR I nvmcvZvj : W. Gbvgyi ingvbi gvbemex nq IVvi M


W wicvU t miKvwi PvKwim~B mvfvi Avmv| wPwKrmK wnmeB G GjvKvi gvbyli m wbexo mK Mo Zvjv| mB mK AviI w`K nq, hLb Zvi e`wji wb`k Avm| GjvKvi AvgRbZv ZvK fimv `b| ZvivB eev Ki `eb iwUiwRi| Zv`i fimvZB Wv. Gbvgyi ingvb KwVb wmv wbq djb| Qo `b miKvwi PvKwi| XvKv-AvwiPv gnvmoKi cvk mvfvi GjvKvi wkv‡ji NbemwZ Avi Rbgvbyli Ici fimv KiB mvfviB vqx Avevm Mob Wv. Gbvg| wbv Avi wbgMZv wQj ckvRxebRyo| DPwkvi myhvM NUwb eU, Ze AwfZvi mgw ZvK F KiQ| mB m~ GKRb gvbyli fQv Zvi cvk `uvovq AviI mvnmx fimv nq IV| mB fimvZB wKwbK _K nvmcvZvj I gwWKj KjRi eo cyuwRi RvMvb gj| Mo DVZ _vK Gbvg gwWKj KjR I nvmcvZvj| mvfvi ivbv cvRv am MvgUm kwgK`i `y`kvi w`b wPwKrmvmev w`q wgwWqvq AvjvwPZ, AvjvwKZ Gbvg gwWKj KjR I nvmcvZvj-Gi Pqvigvb Wv. Gbvgyi ingvb ejQb Zvi Rxeb-jovB Avi AwfZvi K_v|

 

# c_gB ew Gbvgyi ingvbi c_ Pjvi iUv RvbZ PvBe

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : iZB ivbv cvRvi febam cvY nvivbv kwgK`i AvZvi gvMwdivZ Kvgbv KiwQ| Ges wbnZi cwievi hvZ Rxeb aviY mvweKfve mgmvgy _vKZ cvib mRb gnvb Avjvn Zvqvjvi KvQ cv_bv KiwQ| GLb Avcbvi ck cm Avwm| Avgvi Rb 1957 mvji 8 gvP biwms`x Rjvi ivqcyiv _vbvi g~mvcyi BDwbqbi wgqv evwoZ| Avgvi evev wQjb GKRb QvULvUv miKvwi KgKZv| wZwb IqvUvi WfjcgU evW PvKwi KiZb| evevi PvKwi m~ iscyi _vKZvg| mLvb _KB 1973 mvj GmGmwm cvm Kwi| Gi ci XvKvi Av`gwR KvUbgU KjR _K GBPGmwm cvm Kwi| 1976 mvj PMvg gwWKj KjR fwZ nB| mLvb _K 1982 mvj GgweweGm cvm Kwi| 1983 mvj BUvb Kwi| 1984 mvj Avgvi PvKwii c_g cvws nq Kywgjvi Pvw`bvZ| 1985 mvj mvfvi nj_ Kgc e`wj nq Avwm| GLvb mvo 3 eQi PvKwi Kwi| GLvb PvKwi Ki Avgvi gb nq miKvwi nvmcvZvj Mvg h jfj mB jfji myweav w`q Mvgi gvbyli mev `qv me ne bv| hcvwZ, ` Rbej, Ilya, AeKvVvgv mew`K w`qB G nvmcvZvj h_ mgmv iqQ| Gjv Abyfe Kivi gvagB mvaviY gvbyli `viMvovq mev cuQ `qvi j miKvwi PvKwi Qo `B| QvULvUv GKwU wKwbK w`q hvv i Kwi|

# miKvwi ^vmev Achv gb nIqvi KviY wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : wVK Achv eje bv| KviY DcRjv chvq h ^vmevi myweav AvQ gvUvgywU PjbmB| me `kB GUv c_g chvqi ^vmev wnme cwiMwYZ| mB wnme DcRjv ^vmev GKevi Lvivc bv| Ze RbmsLvi AvwaK GKUv iZc~Y welq| GQvov miKviK `kevcx mKj DcRjvi ^vmev PvjvZ nq| evRUi mxgveZv AvQ| Gjvi Zgb AwfhvM Zvjvi myhvM bB| wK AvaywbK ^vmevi myhvMUvZ Avwg iZ w`q KvR i KiwQ| GLb gvbyl AbK mPZb| DbZ wPwKrmvmev Pvb Zviv| Rbgvbyli `viMvovq wekgvbi wPwKrmv `qvi mgq GLb| Z_chywZ gvbyl AbK GwMq wMqQ| wekK Mvevj wfjR ejv nq| h KviY gvbeRxebi AbZg gwjK AwaKvi ^vmev wbq DbZZi cZvkv _vKvUvB ^vfvweK gb nq|

# mvfvi _K hvIqvi Kvb welqUv AvcbvK AbyciYv w`qQ?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : GLvb GK bvMvo AbKw`b KvR KiwQ| gvbyli m wgkwQ| AvwiKZvi m mev `qvi Pv KiwQ| PvKwii c_g chvq `xNw`b _vKvq GB GjvKvi m GKUv AvwiK mK Mo DVQ| e`wji Av`k Avmvi ci GjvKvi mvaviY gvbyl PqQb Avwg hb bv hvB| Avgvi m ^vmev Kw`K Mo IVv mKK Zviv Lye g~jvqb Kib| AbK ejb Avcwb hve bv| Avcbvi welqUv Avgiv `Le| gvbyli GB wekvm, fvjvevmv AvgvK GLvb _K hZ cfvweZ KiQ|

# Gici wKfve i Kijb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Rbgvbyli fvjvevmv, `vqv wbq c_g 6 khvi wKwbK w`q hvv i Kwi| axi axi GwU 100 khvq DbxZ nq| GiciI ivMx`i RvqMv w`Z cviZvg bv| wmv wbjvg wbR^ RvqMv wKb nvmcvZvj Mo Zvjvi| eo cwimi D`vM wbq AvRKi G RvqMvq 2002 mvj 40 kZvsk RvqMv wKb KvR i Kwi| 2003 mvj Gbvg gwWKj KjR nvmcvZvj bvgKiY Ki bZybfve c_ Pjv i Kwi| G eQiB miKvii Zid _K gwWKj KjR wnme Abygv`b cvB| 2004 mvj _K KjR Qv fwZ i Kwi|

# me wgwjq G ch KqwU evP ei nqQ| eZgvb AavqbiZ Qvi msLv KZ?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : BZvga 10wU evP fwZ nqQ| 5wU evP covkvbv mb Ki ei nq wMqQ| 11Zg evPi Qv fwZi mgq nq GmQ| GKB m Avgv`i nvmcvZvji cwiwa eoQ| wKQy eW eoQ| bZyb bZyb wefvM Lvjv nqQ| bZyb hcvwZi mshvRb nqQ| Gfve MZ `k eQi Avgv`i cwZvbK 1 nvRvi khvwewk gvw wWwmwcbvwi, mycvi kvj Uviwkqvwi Kqvi nmwcUvj wnme cwZv KiZ ciwQ| h KviY mvfvii ivbv cvRv ami ci Avgv`i aviY gZvi ewk cwigvY ivMx Avmvi ciI Zv`i mevP gvbi mev w`Z ciQ GB cwZvb|

# wekgvbi GKwU ^vmev cwZvb mvfvi cwZv Kivi KviY wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : GB RvqMvZB Avgvi KvRi cwiwa evoZ _vK| cwiwPwZ evo| GLvb _K DcRjv ^v Kgc ek `~i| ZvB GB RvqMvUv eQ wbqwQ|

# Avcbvi covkvbv mK RvbZ PvB-

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Avwg eivei gag KvUvMwii Qv wQjvg| cvBgvwi I Rywbqi ew cixvq wZxq MևW ew cqwQ| GmGmwmZ Kvbv ew cvBwb| Ze GBPGmwm 1g MևW ew cqwQ| GgweweGm cowQ m~Y webvLiP| Dv miKvii KvQ _K UvKv cqwQ| v Kiv ev iKW cwigvY iRv Kiv Qv Avwg wQjvg bv|

# Qv _vKvKvjxb ^c wK wQj?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Avwg GK`g gawe cwievii mvb| `v`v KlK wQjb| evev miKvwi PvKwi KiZb| Avwg wbRI hLb miKvwi PvKwiZ XywK ZLb eZb wQj 700 UvKv| G Aevq _K wKBev Kiv hvq| Ze gbi Kvb GKUv Avkv wQj h, gvbyl wPwKrmvi Rb wmvcyi, _vBjv, jb hvq| Ggb wKQy hw` KiZ cviZvg h, `kB Zv`i mev `qvi myhvM nq| wK miKvwi PvKwi Qvovi ci Avgvi Rxebi bZyb GB Aavq hLb i nq ZLb hv Avq nqQ ZvB w`q cwZvbi Dbqb KvR KiwQ| cwiwa eoQ|

# Avw_Kfve ^qsm~Y AvQb bvwK FYI KiZ nqQ

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : FY wKQy AvQ| cwZvbi Zyjbvq G FY Zgb Kvbv eo AvKvDU bv|

# GZ eo GKwU cwZvb Mo Zvjvi ay Avw_K ^QjZvB g~j welq bq| mvsMVwbK `Zvi GKUv welq AvQ| Kvbv msMVbi m hy AvQb ev wQjb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Qv Aevq mgvRmev g~jK KvR Qvov Zgb Kvbv msMVb hy nIqvi myhvM wQj bv| Avgv`i Avw_K Aev GZB Lvivc wQj h, covkvbvi m DcvRbg~jK AbK KvR hy _vKZ nqQ AvgvK|

# wK aibi KvRi m hy wQjb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : PvKwi KiZvg, QvULvUv wKQy eemv KiZvg| wUDkwb wQj, jwRs _K gwWKj KjR covkvbv Kwi| ZvB w`bi AaK mgq cvi nq hZ DcvRbi Rb| Avgvi QvU 5 fvB evbi jLvcov, LvIqv-`vIqv, Kvco-Pvco msvbi Rb AvgvK Avq Ki evwoZ UvKv cvVvZ nZv| KviY Avgiv QvU _vKZB Avgvi Avev gviv hvb|

# evevi gZyi mgq Avcbvi eqm KZ wQj?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : ZLb Avgvi eqm 19 eQi| fvBevb`i ga Avwg mevi eo| evwK cuvP fvBevb AbK QvU wQj| G Rb Avwg Kvbv ivRbwZK, mvgvwRK msMVbi m hy wQjvg bv| Avgvi me mgq j wQj hb Avgvi cwievii Avw_K K bv nq|

# ivMx`i KvQ Avcbvi Lye mybvg kvbv hvq...

Wv. gv. Gbvgyi ingvb :  ivMxi Rb mevPUyKy Kivi AvKywZ KvR Ki Avgvi ga| nvmcvZvj ev evBi hLvbB Amnvq ivMx`i cvB Zv`i Rb wPwKrmvi eev Kiv, Zv`i gyL Lvevi Zyj `qvi Pv me mgq Kwi| wbR hZUyKy cvwi KiZvg| ey-ev܇ei mnhvwMZv wbZvg| fvjv wPwKrmv `qv _K i Ki evwo cuQ `qvi gZv KvRI KiwQ| miKvwi nvmcvZvj KvR wQj mywbw` wbqg| wK AbK mgq ivMxi Pvc ev wekl Kvbv ivMxi mgmv _vKj 24 NvI KvR KiwQ| Gme KviY nqZ gvbyli fvjv jvMZ cvi| Avgvi gb nq Rbgvbyli wekvm Ges `vqvi KviY Avjvn cvK AvgvK Ggb GKwU cwZvb Mo ZyjZ mvnvh KiQb|

# GKUv cwZvb `uvo Kivbvi Avovj AbK msMvg _vK| NUbv _vK| wekl Ki miKvwi Abygv`b bqv, dvBj AvUK _vKv| Avcbvi c_ PjvUv Kgb wQj?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : c_g wgwUsqB Abygv`b cqwQ| G I gvbyli `vqvB Avgvi cv_q wnme KvR KiQ ej gb nq| KviY AbKK `LwQ 4-5 eQi Ave`b KiI gwWKj KjRi Abygv`b cvbwb| Avgv`i GLvb wkK, Qv, ivMxi AvbvMvbv, wkv I nvmcvZvji cwiek, wkK`i gvb `L c_g cwi`kbB Abygv`b `qvi wmv bqv nq| Avgv`i AeKvVvgv, cևPv Gme `L miKvwi chvq _K Drmvn cqwQ|

# Avcbvi G KvR nqZ AbKB mnhvwMZv Drmvn RywMqQ| wekl KD wK wQjb? hvi K_v Avjv`vfve DjL Kieb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : AekB| Avgv`i c_ Pjvq AbKi `vqv-fvjvevmv, mnhvwMZv cqwQ| G weklfve hvi bvg DjL Kie wZwb PvKjv`vi gbmyij Avjg, wmGg Avjg bvgI wZwb cwiwPZ| Ibvi wbRi evwo Ges kievwo mvfvi| Dwb _vKZb jۇb| Avgvi m cwiPq nIqvi mgq AvBwcwWwm-Gi eevcbv cwiPvjK wQjb| GwU wk FY c`vbKvix GKwU cwZvb| wmGg PvKjv`vi kievwoZ eovZ Gj Ibvi x Amy eva Kij Avgv`i wKwbK wbq Avmb| Avwg mgmv eyS cmwckb `B| Gici wZwb jۇb hvb| mLvbKvi ek KRb  Wvvi `Lvb| KDB mywbw`fve mgmv wbYq KiZ cviwQjb bv| Gici Avgvi cmwckb `Lvb| mLvbKvi Wvviiv cixv-wbixv Ki `Ljb Avgvi cmwckb wVK AvQ| Gici PvKjv`vi mvne KZZv RvbvZ `Lv KiZ Avmb| AvgvK eo AvKvi KvR i Kivi K_v ejb| ejjvg, Avwg Mwie Nii Qj| GLvb KvR Kwi| 40 kZvsk RvqMv AvQ| Gi evBi Kvbv cyuwR bB| GgwbZ GKUv wewsq 30-40 jvL UvKv nj wKwbK `qv hvq| wK gvbmZ gwWKj KjR nvmcvZvji Rb `iKvi KqKk KvwU UvKv| GZ UvKv Avgvi bB| wmGg PvKjv`vi mvne ejjb wZwb FYi eev Ki `eb| Avwg ejjvg FYi UvKvq GZ eo D`vM! FY wbjB Zv ne bv, wKw w`Z ne| gUMR w`Z ne| Pwjk kZvsk Rwg Qvov Avgvi Kvbv RwgB bB| wZwb ejjb `yB eQii wKwi eev Kieb| mvgvb Rwgi KvMRUv iL 7 w`bi ga 6 KvwU `k jvL UvKv FY gyi Kijb| GB UvKv w`q c_g eKi wewsUv Kwi| LiP nq Pvi KvwU UvKv| evwK `yB KvwU UvKv w`q wmGg Avjg mvne wKw Pvwjq hZ ejjb| G mgqi ga Avgiv gwWKj KjRi Abygv`b cq hvB| Qv fwZ i Kwi| Gici Avi cQb ZvKvZ nqwb|

# GKUv cmwckb AbK wKQy Ki w`j

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : ejZ cvib| gbmyij Avjg mvne AvgvK abev` Rvbvbvi mB mgqi ARcvov Mvq GmQb| LuvR wbqQb| mnhvwMZv KiQb| GUvI ev Kg wKmi| wZwb AvgvK wRm KiwQjb Avwg wKfve ivM wbYq KiwQ| ejwQjvg miKvwi-emiKvwi `yfveB Avwg cPyi ivMx `LwQ| mB AwfZv _K GUv me nq|

# vvW aiv nj Gbvg gwWKj KjR nvmcvZvji Aevb Kvb RvqMvq?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : XvKv wekwe`vjq KZK MwWsq h cuvPwU gwWKj KjR nvmcvZvj G MW G AvQ, Zvi ga Avgiv KiwQ| 2010 mvj wgii nj_-Gi e AvIqvW cqwQ Avgiv| qvi, BDbvBUW, Avcvjv, jveGBW Gme cwZvbi m Avgvi Gbvg gwWKj KjRi Zyjbv nZ cvi|

# Avcbv`i GLvb _K `ki fZi ivMx Ab nvmcvZvj cvVvbvi cևqvRb nq bv?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Icb nvU mvRvwi Ges Kvvi iwWqkbi Rb XvKv ev `ki evBi ivMxK cvVvZ nq| GQvov AvaywbK me wPwKrmv Avgiv w`Z mg|

# fwelr cwiKbv wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : KvwWqvK mvRvwi, iwWqkb AbKvjwR Ges ZZxq avc UvcvU mvRvwi Pvjy Kivi cwiKbv AvQ|

# nvmcvZvj mevq `wbK ivMxi msL KZ?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : AvDU Wvi 600 _K 800 ivMx nq| fwZ ivMxi msLv 200 _K AvovBkv _vK| gvSga 300 RbI nq|

# cvBfU gwWKj GZ eW Avgiv `wL bv|

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : gvw wWwmwcbvwi KvR KiZ Mj AbK wefvM LyjZ nq| cwZwU wefvMi Rb Kg Ki njI 10wU eW wbZ nq| Gfve Avgv`i eWi msLv eo MQ|

# eWi Zyjbvq fwZ ivMx Kg _vKvq LiP eo hvQ bv?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : mUv nQ| Ze Avgv`i ivMx Abyhvqx vd wbqvM w`wQ| Gi evBi h LiP nQ Zv gvbmZ KvR KiZ Mj neB|

# Gevi mwZ NU hvIqv ivbv cvRv ami cm Avwm

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Hw`b mKvj ivbv cvRv am covi mgq Avgv`i nvmcvZvji cwiKbv I eevcbv wefvMi cwiPvjK W. bvw`g AvgvK dvb Ki Rvbvjb| fvejvg GLvb MvgUm AvQ| AbK jvKRb nZvnZ ne| mvaviYZ GB GjvKvq Kvbv `yNUbv nj Avgv`i GLvb mevB Avmb| Avwg W. bvw`gK ejjvg ZvovZvwo nvmcvZvj wMq ^vfvweK Kvhg me e Ki w`Z| 14wU Acvikb w_qUvi c֯yZ _vKe| mKj wefvMi mvRb GKm KvR Kieb| wekl Wvvi I mvaviY Wvviiv Zv`i gZv KvR Kieb| Qviv cևqvRb gvZveK KvR Kie| mKj Wvvi Ges bvm`i hv`i IB mgq wWDwU wQj bv Zv`iI Lei w`Z ewj| dvgwmZ Ilya c֯yZ ivLZ ewj| ivMx`i wPwKrmvi Rb hLb hv jvMe meB `e| Kvbv wnmve Kivi `iKvi bB| Aa mvneK dvb w`jvg| mKj Kvm cixv evwZj Ki me Qv·K c֯yZ _vKvi Rb ejjvg| Gme KvR wQq Avgiv hLb c֯yZ Zvi wKQyYi gaB AvnZ jvKRb AvmZ i Ki| 8 Nvi gaB gBb ivW _K nvmcvZvji KwiWvi ivMxZ fwZ|

# evBii jvKRbi mnhvwMZv Kgb cqQb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : AZ BwZevPK| wekl Ki Ilya Kvvwbjvi KvQ _K 20-25 jvL UvKvi Ilya mvnvh cvIqv MQ| GKw`b ci _K AbK UvKv Rgv w`q mnhvwMZv KiQb| GZ ewk mvov cvIqv MQ h, 27 Gwcj Avgiv NvlYv w`qwQ h, Avgv`i Avi Kvbv mvnvh jvMe bv|

GQvov Avgv`i cwZvbi wkv_xiv h AgvbywlK cwikg KiQ mUv Avgvi KvQ AKbxq gb nqQ|

mvaviYZ cvBfU gwWKj KjR Aevmb cwievii Qjgq coZ Avm| KvwqK kևg Zviv Zgb Af bq| wK ivbv cvRv ami ci ivMx`i mev `qvi Zviv h D`gi cwiPq w`qQ ZvZ Avwg wewZ nqwQ| GB `yNUbvi ci nvmcvZvjRyo cPyi gvbyl, wjdU Dci IVvi Dcvq bB| Qvxiv ch Ilyai KvUb aivawi Ki wmuwo eq Dci DVQ|

# miKvwi Kvbv mnhvwMZv

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : ^vgx GmwQjb| wZwb mewKQy `Lfvj Ki hvb| Gici ^v Awa`i _K cևqvRbxq mnhvwMZv cvVvb| GK K_vq KviviB AvwiKZvi Kvbv Afve wQj bv|

# GB NUbvq Avcbv`i gwWKj Avmv `yNUbvM֯ AvnZ`i Ab`i cwimsLvbUv hw` ejb-

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Avgv`i GLvb gvU 1 nvRvi 556 Rb GmQb| Zv`i ga 910 RbK cv_wgK wPwKrmv w`q Qo w`qwQ| 666 RbK fwZ KiZ nqQ| AvRK ch (6 g 2013) fwZ AvQb 91 Rb|

# SyuwKc~Y ivMx KZRb...

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : 22 Rb ivMx jvBdmvcvU wQj| Gi ga 16 Rbi Aev Avkvgy| 3 Rb gviv MQb| evwK 3 Rb GLbv jvBdmvcvU iqQb|

# mvgwMK Kvhg wgwWqvi f~wgKv KZUyKy mnvqK wQj?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : GB NUbvi ci _K wgwWqvi cwZ Avgvi kv eY eo MQ| DviKvix, mev`vbKvix Ges wgwWqv GB Uvqvvj mg^q GZeo GKwU NUbvi AbK q-wZ iva Kiv MQ| wgwWqvq GB `yNUbvi Lei m m cPvi cvIqvq DviKgx`i evcK mvov cvIqv MQ| ii Kvbv mgmv nqwb| `ki gvbyl Zv eUB, we`k AevbKvixivI mvnvhi nvZ evwoq w`qQb| dj AvnZ`i h_vmgq cևqvRb Abyhvqx mev `qv MQ| GKw`K Avgv`i cևqvRbi mgq wgwWqvq cPvi cvIqvq mKj wKQy cqwQ| Abw`K hLb cևqvRb bB mUvI Zviv cPvi Ki AcPq iva mnvqZv KiQb| c_g KqKw`b AbK mvsevw`KK Avwg `LwQ Kv-kv| ejwQ GKUy wekg wbb| GKUv Rym Lvb| Zviv Kvbv w`KB yc Kibwb| GKevi Gbvg gwWKj AvmQb Avi GKevi QyUQb asmj| Avevi Kgj| Gfve Rvb-cvY w`q LUQb| Ggb `k Avwg KgB `LwQ|

# cwZvb wbq fwelr cwiKbv wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Avjv`v GKwU Kvvi nvmcvZvj KiZ PvB| GUv ne 300 khv wewk| cwiKbv wbqwQ| KvR PjQ| GLbKvi febjvi cQb AbKUv RvqMv Avgv`i AvQ| GKvWwgK dvKvwI evovbvi cwiKbv AvQ| jKPvi Mvjvwi, BbWvi Mg, jvBewi evovbvmn ekwKQy KvRi cwqv PjQ|

# Mwie-gavex Qv·`i Rb covkvbvi Kvbv myhvM

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : 5% wmU m~Y wdևZ Mwie-gavex Qv·`i Rb eiv AvQ| fwZ wd, wUDkb wKQyB w`Z nq bv Zv`i| cwZeQi GB KvUvq QqRb Qv fwZ Kwi|

# cwqvUv Kgb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : cwievii Avq miKvwi gvb` Abyhvqx `Lv nq| Mfwbs ewWZ Ave`b Avm| GmGmwm, GBPGmwm cixvi iRv Ges BUviwfD wbq evQvB Kiv nq|

# we`wk Qv·`i Rb KvUv AvQ Avcbv`i

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : 25 fvM Qv `ki evBi _K wbB|

# GLb evP KqwU AvQ? me wgwjq Qv msLv KZ?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : 5wU evP PjQ| Qv msLv 360 Rb| c_g 50 Rb Qv fwZ Ki hvv i Kwi| Gici 10 Rb evovZ evovZ mekl wkvel 120 Rb fwZ KiwQ| bZyb wkvel AvMZ| Gevi fwZ wKQyUv evoe|

# we`wk Qviv Kvb Kvb `k _K Avmb?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : g~jZ fviZ Ges bcvj GB `yB `k _KB Avgv`i GLvb Avm| Gevi Ab `k _KI Avmvi mvebv AvQ| gvjxc, fyUvb, kxjv _K AvmZ cvi| gvjqwkqvZI K_v nQ|

# wPwKrmv msv KvRi evBi Avcbvi AvMևni RvqMv KvbUv?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : GKRb gymwjg wnme agi mev Kivi welq AvMn wbq KvR KiZ fvjvevwm| Bmjvgi cPvi cmvi hvZ cKZ DbwZ nq mw`K KvR KiZ fvjv jvM| gvbyl hvZ wev bv nq ag cvjb Ki gvbeZvi mevq wbR`i hy ivLb GB cZvkv Kwi|

Gbvg GWyKkb Av Bvwqvj wfjR| mLvb GKUv wekwe`vjq vcb Kivi BQv AvQ| nvBUK Bwwbqvwis wbq KvR Kivi Rb BDwbfvwmwU Ae nvBUK Bwwbqvwis Av UKbvjwR| evsjv`ki wekwe`vjqjvZ hB mveR GLbv Pvjy nqwb Zgb welqjvK wbq hvv i KiZ PvB|

AUvgvevBj Bwwbqvwis, evqv gwWKj Bwwbqvwis, RbwUK Bwwbqvwis BZvw` mveR wbq Avgv`i AvMn|

Gi evBi wk wewbqvM KiZ PvB| wk LvZi weKvk nqwb| Avg`vwbwbfiZv w`q KZw`b Pjv hve? `kUv MvgUm dvwi h Avq Ki GKwU Mvwo Avg`vwb KiZB mB Avq kl nq hvq| ZvB GB Avgvi KvRi cևPv PjQ|

# Gme cwiKbv Kvb chvq AvQ?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Rwg Kbv nqQ, PjQ Abvb KvRI GwMqQ wKQyUv|

# RvZxq AvRvwZK ^xKwZ cqQb Avcbviv

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : wek^v eevK WweDGBPI (bv) Ges Avevwmbvmn h PviwU cwZvb KUvj Ki Avgv`i GKvWwgK vvW Zv`i ^xKZ| Uwbs nvmcvZvj wnme evsjv`k KjR Ae wdwRKvj Av mvRb (wewmwcGm) Gi ^xKwZ Avgiv cqwQ|

# wPwKrmK wnme Avcbvi kvwjwU wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : Rbvij cvKwUkbvi| GgweweGmi ci Avi Kvbv wWwM bqv nqwb|

# Gici Avi wWwM bv bqvi KviY wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb :  GKKRb GKKw`K hvq| Avgvi wWwM bqvi AvMn wQj bv| miKvwi PvKwii ci GB cwZvb mgq `qvi ci myhvM cvIqv hvqwb|

# Avcbvi cwievii K_v RvbZ PvB

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : covkvbv kl Kivi ciciB weq Kwi mUv 1982 mvj| GK gq, `yB Qj| gqwU Wvvwi covkvbv kl KiQ| 2012 mvj wewUk iqj KjRi BwZnvm mePq Kg eqm GKevi GgAviwmwc wWwM ARb KiQ|

# Avcbvi wPwKrmK Rxebi DjLhvM wZi K_v hw` ejb|

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : 88 ebvq bKvi ga 13wU Wwjfvwi mviZ nqwQj| Gi ga RwUj KmI wQj| Avjvni Akl ingZ Gjv me nqQ| 89 mvj mvUywiqvi cjqix N~wYSo gvbylK mev w`Z ciwQjvg| ZrKvjxb cwmWU mBb gyn` Gikv` Avgvi wcV nvZ eywjq abev` RvwbqwQjb|

h Kvbv `yhvM wbR Ges cvwZvwbK AskMnYi Pv Kwi|  mev `qvB Dk|

#  mvfvii gZv RvqMvq Ggb GKwU cwZvb Mo ZyjjI G NUbvi AvM ch Zgb cwiwPwZ wQj bv|

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : KvRB Avgv`i cPvi| Avwg wbRI cPvi _K `~i _vKvi Pv Kwi| Gevi Avi Govbv Mj bv| ewMZfve Avwg mvgvwRKZv Zgbfve cvjb KiZ cvwi bv| Zgb Kvbv eyeveI bB| KvRB ey| vg MvgUm am Avgiv 170 RbK mev w`qwQ| nvBIq AvwWU GKm 52 Rb ivMxK mev w`Z ciwQ| QvULvUv AbK `yNUbv cvqB nq| mejvZ Avgiv mev `vb Kivi Pv Kwi| Avgvi K_v nQ AvM wPwKrmv ci eemv| Avw_Kfve `yej kYxi gvbyli Rb Avgv`i `iRv me mgq Lvjvi KviY Avgvi gZv Qv GKRb wPwKrmK AvRKi GB chvq DV AvmZ ciQ Avjvni wekl ingZ| G ingZ GmQ hv`i AvwiK mev w`qwQ Zv`i `vqvq|

# Wvvi Gbvgi KvQ Mj eev neB| GB h fimv Gi wecixZ wK cZviYvi wkKvi nb bv|

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : `xNw`bi KvRi AwfZvq Gjv eySZ cvwi AbKUv| GB Svgjvi ga GK gwnjv Gjb| ^vgxi wPwKrmv wej nqQ 2 jvL 15 nvRvi| 50, 10, 20 UvKvi gZv QvULvUv bvU wbq mvKyj 15 nvRvi UvKv wbq Gjb| IbvK cheY Ki eySjvg mwZB gvbyli KvQ _K mvnvh wbq wZwb GB UvKvjv wbq GmQb| Gici evwK `yB jvL UvKv gvd Ki ivMx wiwjR w`B|

wecixZ hviv UvKv _vKv mˡI Awfbq Ki Zv`iI wPbZ cvwi| w`bi iZ 20 nvRvi UvKv wbq GjI w`b kl cyiv wej hw` GK jvL UvKv nq mwUB wZwb cwikva Ki hvb| GfveB PjZ nq|

# GZ KvQ _K gvbylK `Lv Pbv| AwfZv wK?

Wv. gv. Gbvgyi ingvb : mvaviY gvbyl Lye fvjv gvbyl| gvbeZvi hZY Zvi mejvB Zv`i ga _vK| Avwg Zv`i mev w`Z cvij, KvR KiZ cvij Avb` cvB| mvvwnK |

vbxq mgq t 0029 Nv , 23 g 2013 This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoy2.com/content/2013/05/23/middle0491.htm

 

AmaderShomoy.Com