AmaderShomoy.com
home


eMvi ivwRe nZvq AvjKvq`v RwoZ!


W wicvU: eMvi I kvnevM Av`vjbi Kgx Avng` ivwRe nvq`vi (kvfb) nZvi NUbvq AvjKvq`vi mswkZv iqQ ej RvwbqQb XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki (wWwe) wmwbqi mnKvwi Kwgkbvi Zwn`yj Bmjvg|

mwZ Zwn`yj Bmjvgi m hvMvhvM Kij gyVvdvb G Z_ wbwZ Kib|

wZwb ejb, ԆMviKZ Avmvwgiv cywjwk wRvmvev`Kvj Avj Kvq`vi m mswkZvi K_v ^xKvi KiQb|

DjL, Gi AvM XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki hyM Kwgkbvi gwbij Bmjvg GK msev` mjb RvwbqwQjb, ivwRe nZvi inm D`NvwUZ nqQ|

IB mgq wZwb ejb, ivwRe nZvKvi NUbvq MviKZ 5 Rb b_ mvD_ wekwe`vjqi Qv| Qvwkweii GK eo fvBqi wb`k Zviv G nZvKv NwUqQ ej ^xKvivw w`qQb|

Zwn`yj Bmjvg ejb, eM ivwRei Bmjvgweivax jLv co Cgvwb `vwqZ cvjb KiZ wMqB ivwReK nZvi K_v ^xKvi KiQb MviKZ cuvP Avmvwg| Zv`i GK eo fvB Ggb bksm nZvKvi wb`k w`qQb| ZvK (eo fvB) Ges nZvKvi m AviI hviv RwoZ wQjb Zv`i Mvi KiZ cvij cyiv inm D`NvUb Kiv me ne|

wZwb ejb, ԆMviKZ Avmvwgiv RvwbqQb, Bb`vZv eo fvB Avj Kvq`vi m mswk| ZvK Mvi KiZ cvij `ZZg mgqi ga gvgjvi AwfhvMc `vwLj Kiv me ne|

Zwn`yj Bmjvg ejb, wRvmvev` Avmvwgiv RvwbqQb, Zviv b_ mvD_ wekwe`vjq bvgvR covi K bvgvR coZ wMq GK Acii m cwiwPZ I Nwb nb| m m~ Zviv Bmjvgi wewfb welq wbq AvjvPbv KiZb I wewfb Z_ kqvi KiZb| IB eo fvB Zv`i BUvibUi wewfb eMi wVKvbv `b I eM _K Z_ WvDbjvW Ki `b|

wZwb ejb, Gfve Zviv _vev evevmn wewfb eMvii jLvi m cwiwPZ nb| GK chvq evev bvgavix eMviK kbv Ki ZvK DwPZ wkv `qvi Rb cwiKbv Kib| GiB avivevwnKZvq cjexi cjvk bMi GjvKvi wbR evmvi mvgb ivvq eMvi ivRxe nvq`viK Zviv nZv Kib|

DjL, MZ 15 deqvwi cjexi cjvk bMi wbR evmvi mvgb eMvi ivwRe nvq`vi AvZ mvmx`i nvZ wbnZ nb| G NUbvq cjex _vbvq ivwRei evev ev`x nq gvgjv Kib| ` UvBgm


 
pagToday's Hit: