AmaderShomoy.com
home


`j`vm AvjyIqvjv : evbi mxZ Mvq...


Ave`yj nvB wkK`vi : bxwZ, bwZKZv, AvBb, mfZv, gvbeZv I mswZK eywoMvi `~wlZ cvwbZ Qyo w`q, MZ 12 Ryb hLb Avgvi `k-Gi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbK Av`vjZ Avevi wZb w`bi wigv cvVvq, mw`b ga ivZ `wbK gvbeRwgb-Gi cavb mv`K gwZDi ingvb Payix GKwU wUwf Pvbji UKkv Dcvcb KiZ wMq ejwQjb, `ytL fvivv `q AvR K_v ejwQ| Avgvi `k-Gi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbK AveviI wZb w`bi wigv cvwVqQ gnvbMi gvwRU| Kv_vq AvwQ Avgiv?

 

Avmj GB `xNkvm ay gwZDi ingvb Payixi GKvi bq| GB `ki weeKevb cwZwU gvbyli Aif`x AvZbv`i g~j K_vB njv, Kv_vq AvwQ Avgiv?

 

miKvi cwiYZ nqQ VvKyigvi Sywji ivm-Lvm| iv cwiYZ nqQ wbcxob h| mgM `k cwiYZ nqQ fqven GK gZy DcZKvq| fq-AvZ evev nq AvQ ewkifvM gvbyl| h-B K_v ejZ hvQb Zvi IciB bg AvmQ wbgg KyVvivNvZ| Avi GB iKg `yweln cwiwwZZ kvmK`ji Kcv cvIqvi Rb, kvmK`i Kcv cvIqvi KZZvq, hLvb hZ c`jnx Ges cfyf MYgvag I eweM wQjb Zviv Kvivm MvQb miKvii KxZb| wmwۇKUWfve Pig wbhvwZZ GKRb ew` gvbylK Kb AviI wbhvZb Kiv nQ bv Kb ZvK duvwm `qv nQ bv GB vf QovQb Kyrmv I welv`Mvi! ebv eBq w`Qb AccPvii| mB iKg mgq gwZDi ingvb Payixi gZv GKRb mvsevw`K I mv`Ki K `vwqZkxj L`vw b mvbv jvf Kijvg| hvK, Zvnj Avgv`i mewKQy GLbI kl nq hvqwb| Abw`K nVvr Ki mw`b GweGg g~mvi gZv cexY I kևq ewZi gyL Avgvi `k I gvngy`yi ingvb mK AmZ K_v b hyMcr ew_Z nB| g~mv fvBI miKvwi Kvivmi KYcUvn we`viY Kiv ZvЇe nqwQjb wev| mw`b bjvg ejQb, Puv` mvC`xi Qwe `Lv MQ RvZxq msev` Qvwcq Avgvi `k MwnZ Abvq KiQ| c_g K_v njv, GB K_vwU mee wg_v| G aibi Kvbv Lei Kvbvw`bB Avgvi `k-G Qvcv nqwb| eis miKvii MncvwjZ cwKvjvB G aibi msev` cwiekb KiQ| GLb Zv`i KZKgi `vqfvi miKvi AZ ~jfve Avgvi `k-Gi Nvo vcb Ki wbR`i exiZ Rvwni KiQ| miKvi Kx Ki KiKM| wK g~mv fvB Zv Ab`i gZv bb| wZwb Zv GKRb RvZ mvsevw`K| wZwb Kb Kvbv iKg hvPvB-evQvB Qvov GB KwymZ Kvivm Mjv gjveb? bv, g~mv fvB w`kv nvivbwb| wZwb hLbB eySQb, m m `ytL cKvk Ki Avgv`i gZv mevBK gy KiQb|

 

`yB.

JcwbewkK wewUk kvmbvgj cv`x I hvRKiv evsjv`ki MvgM PovI nq wLag cPvi Ki eovZv| Zviv nvUevRvii jvKRb`i bvbv DcXKb `qvi jvf `wLq GK Ki wL ag h gnvb ag, wh h KZ gnr Zv cPvi KiZv| cv`x`i ewkifvMB wQj mv`v Pvgovi| Zviv kvmK`i cևUKkb nvwRi nZv| Avevi Zv`i cևUKkb wbqB wdi hZ| Zv`i gyLi fvlvI wQj AyZ| e KmiZ Ki Giv UyKUvK evsjv wkLjI m evsjvi DPviY wQj ixwZgZ nvmKi| jvKiv cv`x`i gyL GB wKw~KgvKvi evsiwR (evsjv+BsiwR) fvlv b gRvI cZ| mB mgqKvi M| GK cv`x eZv KiQ, jyK, GUv wh, m njv RMUi Avjy| evU bU cUUv| BU BR jvBU| jvBU gvb Avjv| wK cv`xi gyLi DPviYi weo^bvq Avjv nq cojv Avjy| Avevi Avjy gvb h jvBU bq, Avjy h cUUv Zv nqZv cv`xi G`kxq Kvbv wkl ej w`qwQj| dj cv`x hZeviB ejZv wh njv RMUi Avjy, ZZeviB mskvabx w`Z bU cUUv, BU BR jvBU| G wbq nvwmi ivj co hZ mgvekj|

 

Zv GLb _K kZ eQi AvM cv`x`i KjvY hfve Avjv nq cowQj Avjy, mfve AvR evsjv`kI miKvii K`geywP MYgvag I wewk eweMi gvvvbk~b PuPvgwPi KviY Avgv`i AvjvjvI GLb cwiYZ nqQ GK GKwU AvjyՇZ| Avi Gme AvjyZ PuPvgwP AvQ, wK mxZ bB| Kvjvnj AvQ wK KjvY bB| K_v AvQ wK Zvi ga Kvbv Kwjb bB|

LyuUvi Rvi cuvVv Kyu`| AwZ cyibv K_v| IB cuvVvi gZv miKvii cևhvRbvq, miKvii cwiPvjbvq, miKvii Awfbq, miKvii cwiekbvq, Pvi iwewk wbivcv ebxi ga em RvgvB Av`i cvjvI-Kvgv Lq, wgwWqvi cvQvi Kvco Lyj hvIqv bvPvbvwPi mvgb kvnevwMiv hfve Av`vjb KiQ, Avvvjb Ki `k I RvwZi evivUv evwRqQ, `k WK GbQ fqvbK wec`, WK GbQ wel, NYv, nvbvnvwb, wefw; Acgvb KiQ `ki agcvY gvbyl`iZgwbfve wewk AvjyivI gnvb` Avgvi `k mv`K gvngy`yi ingvbi Pϸx Dvi Kivi KvR Acni wbqvwRZ iLQ wbR`i Kjg I PvqvjK| GB Kjg I Pvqvj eenvii Zv`i ga GLb PjQ wbj cwZhvwMZv K gvngy`yi ingvbK ewk Mvwj w`Z ciQ, mUvI GLb GKUv AvjvPbvi welq ej gb nQ| A_vr gvngy`yi ingvbK h hZ ewk Mvwj w`Z cvie hb m ZZ ewk KvQ Pj hve miKvicavbi| dj RvwZi Kvb Svjvcvjv| KZ h hywZK Dvcb Kiv nQ Zvi Kvbv mxgv msLv bB! bB Zv`i bvq-Abvqi f`iLv vb|

 

GgbI `Lv hvQ, GKRb hLb Kl MvjvMvj KiQ, Abiv Avevi ZvK wewk AvLv w`q ejQ, Ԇ`Lyb Zvi gZv jvKI K_v ejZ eva nQ| GB wewkiv Avevi eb mvigq-Gi gZv AbK mgq msNefve Suvwcq coQ gvngy`yi ingvbi Ici| m mgq AviK `j Zv`i wcV Pvcovwb w`q ejQ, Kx PgrKvi GB Suvwcq cov! `Lyb G`i `uvZjv KZ Zx, G`i bLjv KZ avivjv! G`i PvLjv Kgb ivlKlvwqZ! G`i AvgYfvM KZ Kkjx! KZ mg! Kx Ac~e cMwZkxjZv GB wnsmZvq!

Gme wewkRb Kviv? Kx Zv`i cwiPq? Zv`i AvgjbvgvB ev Kx? LwZq `LviI mgq w`Z PvQ bv `j`vmiv|

15 eywRxex, mi Kgvvm dvivg I NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi Kykxjeiv Zv AvQbB| B`vbxs Gi m hy nqQ AviI wKQy KjgevR `j`vm| G`i ga gnvgwng Ave`yj Mvd&dvi Payix, evsjv`k mbvevwnbxi `iKvi bB LvZ gybZvwmi gvgyb ` MU, KjKvZvq GUv-IUv Lq Nyi eovjv I cvb Ki ԯiYKvji mek gywhvv I nvji eeyi mwbK kvnwiqvi Kwei Ges PMvgi gvbvb| Avgv`i iscyii Avwbmyj nKI bvg wjwLqQb GB LvZvq| B`vbxs gwkDj Avjg bvgi GKRb wewk mvsevw`KI Avgvi `kK mvsevw`KZv kLvbvi Rb wei bwQnZ KiQb|

 

Zv`i AwfhvMjvI KZ~njvxcK| gvngy`yi ingvbi jLv bvwK hZUv bv mvsevw`Kmyjf, Zvi Pq AbK ewk ivRbwZK cPviYvg~jK wQj| Avgvi `k cwKvwUI mvsevw`KZvi mswZ I bwZKZvweivax Ges ew, mgvR I ivi Rb wecbK|

gvngy`yi ingvb I Avgvi `k-Gi Kx Aciva? Aciva njv, eM bvwKZvi bvg KwymZ AmfZv, ag`vnx b ZiYi cwZKwZ eMvi ivwRe RvZxq wkivbvgi msev` Qvcvbv| Avgvi `k kvnevMi gZv gnvb! Av`vjbK ejQ bvwK eMvi`i Z_vKw_Z MYRvMiY g| GB RvZxq msev` cwiekb Dvwbg~jK| wecbK| Gjv Kweiv bvn! KviY, GZ eMvi`i m Rvdi BKevj mvnei bvg Pj GmQ| GZ Zvi mvbnvwb NUQ| cP Bmjvgwelx eMvi ivRxei nZvKvi bc_ iqQ Zvi Mvj d...| Zv`i K_v njv, GB jLvi gvag IB Mvj dևi mvgvwRK mvb f~jywZ Kiv nqQ! ZvQvov eMi Gme gnvb Kg RvwZi mvgb Zyj ai gvUB `vwqZkxj KvR Kiwb Avgvi `k| gvbyli mvbnvwb NU Ggb KvR Kiv LyeB Abvq|

 

Zvnj `uvovjv Kx? Bmjvgi wei bvsiv KwymZ fvlv eenvi Ki gnvbex nRiZ gynv` (mv.)-K RNb fvlvq MvjvMvj Ki weki 100 KvwU gvbyli agxq Abyf~wZZ AvNvZ Kivi ga KvbvB cvc bB| `vwo-Uywc, cwe KviAvb kixdK wbq BZi BqvwK KijI Kvbv `vl bB| evsjv`ki agxq cwZvbjvK cRbb K` evbvZ PvBjI Kvbv Abvq nq bv| agcvY Avjg-Ijvgvi gv-evc Zyj ZyQ-ZvwQj KijI Kvbv fyj nq bv| RvZxq BwZnvmi exi bvqK`i hvQZvB fvlvq Acgvb KijI Kvbv `vl nq bv| `vl nq hviv Gme mfZv, mswZ I agxq-welx KyKg PvjvQ Zv`i gyLvk DbvPb Ki w`j| Zviv hv ejQ Zv memvaviYi KvQ Zyj aivi ga Kvbv `vwqZkxjZv bB| `vwqZkxjZv njv IBme R-Rvbvqvii ccvlKZv Kiv| Zv`i wZxq gywhyi c_g knx` ejvi gaB njv `yi `gb wki cvjb| GLvb Dvwb`vZv K? GLvb mvgvwRK kLjv fi KvRwU Kvi? Kviv mgvR I `k WK GbQ AKjvY? Avgvi `k, bvwK IB `j`vmjv?

 

wZb.

K_vq ej, wmsni MRbi ga exiZ AvQ, wK evbii fswP AwZkq weiwKi| GB evbijv `vwqZ wbqQ `vwqZkxjZv kLvbvi| evbi `vwqZ wbqQ wcVv fvM Kivi| evbi mxZ Mvq wkjv fvm Rj! G`i gvbyl Kiv evsjv`ki eZgvb cֶvcU Ame| `k hfve PjQ. Gfve hw` Pj Zvnj GB Agvbyl, jvR-jvnxb kvLvgM`i eskew nZB _vKe|

 

Giv AvR h KviY Avgvi `k-Gi wei K_v ejQ, m KviY Zv lvUi `kK BdvK, mˇii `kK nK- K_v, `wbK MYK wKsev nwj W Zvnj iZi cvc KiwQj|

mw`b GB cwKvjv h `kcg, gvbecg I `vwqZkxjZv `wLqwQj, AvRKi `j`vm Avv evsjv`k Zv Avgvi `k mB KvRwUB KiQ| eis Dv wkwei Aevb wbqQ `j`vmiv| GB `j`vm`iB wePvi nIqv DwPZ RbZvi Av`vjZ| KviY Zviv `ki mswZ, mxwZ Ges weivRgvb agxq eevcbvi wei Aevb wbq, wbR`i wbq MQ AvwacZev`i cvqi wbP| Zviv cwiYZ nqQ wbQK cv-PvUv cvYxZ| Avi Avgvi `k nq DVQ mZi wkLv| GB wkLvi iK evsjv`ki RbMY| gvngy`yi ingvb Zv kZ jvbv I AZvPvii gyLI `k I RbMYi Rb Ea Zyj iLQb bvqi Avjv| G gvngy`yi ingvb hw` bvqK nb, Zvnj GB `j`vmiv Zv wbQKB `vRLi evwm`v|

Gme LvwZ I cwZcwi wfyK`i Zv DwPZ gvngy`yi ingvbi KvQ _K cwZw`b `vwqZkxjZvi wkv bqv| Kxfve `k I RbMYi Rb wbRK DrmM KiZ nq Zvi wkv bqv| Kxfve cej cwZK~jZvi wei mvnm I mZZv wbq jovB KiZ nq Zvi wkv bqv| wK mB wkv wK GB AvwacZev`i KvQ AvZv wewKvix Mvx KLbI be? be bv| Giv njv AKvii cuPv| cuPv Kvbvw`bB m~hK mn KiZ cvi bv| KviY m~hi Avjv dyUj Zv Zvi Ki`vwb kl nq hvq| mRb Giv Anwbk m~hK Mvjg` Ki| hfve ZuZyj MvQi Svci RvbvwK Puv`K cwZc evwbq wbRi exiZ Rvwni Ki|

Avgv`i RvZxq Kwe KvRx bRij Bmjvg hLb a~gKZyi gvag G`k MYgyLx mvsevw`KZv ceZb Kib, m mgq AvRKi AKvii cvYx`i c~ec~iliv ԆMj Mj ej cvov gv_vq ZyjwQj| ZvivI bRijK mvsevw`KZv kLvZ wMqwQj| kLvZ wMqwQj `vwqZkxjZv| bRij G`i dyu w`q Dwoq w`qQb| cvvB `bwb| fvwMm bRij Gme mvgvRev`i `vjvj-evUcvo`i nvo nvo wPbZb| bBj G`i Mvkvjvq RvqMv nZv Zvi| Zvi c Avi hvB nvK RvZxq Kwe nIqv nZv bv|

 

Gme `vjvj I PvgPv njv AbKUv Mvg `ki LuvPvi NyNyi gZv| PZyi jvKiv LuvPvi NyNy w`q ebi NyNyK jvfi duv` dj| Zvici AvUK Ki IUvKI LuvPvi NyNy evwbq dj| Avgv`i mfvM gvngy`yi ingvb GB c`jnb Kiv, jR bvovbv `j`vm`i wPiw`b cv w`qB gvwoq MQb, cvk emvi myhvM `bwb| w`j Avgvi `kI WyeZv, Avi wZwbI nZ cviZb bv evsjv`ki RbwcqZg msev`-ewZ|

 

Pvi.

gvngy`yi ingvb I Avgvi `k-Gi Ici GB `j`vm`i weiw I vai KviY Ab RvqMvq| gvngy`yi ingvb I Avgvi `k-Gi RbB GB `j`vm`i e Kvkk I hZ Mo Zvjv kvnevM g f MQ| gvngy`yi ingvbi RbB kvnevMi ^ic wPb djwQjb G`ki gvbyl| gvngy`yi ingvbi RbB ag`vnx eMvi`i wZxq gywhyi bvqK nIqv nqwb| gvngy`yi ingvbi RbB AvwacZev`i GKwU RwUj-KywUj bxjbKkv eiev` nq MQ| Avi `vjvjjv `vjvjB iq MQ| gvSLvb _K DbvwPZ nq MQ Zv`i Avmj Pnviv| e_Zvi GB Rvjv wK mnR fyjZ cvie GB `vjvjjv? fyjZ cvi bv ejB Giv Zv`i ^fve Pwi Abyhvqx hv Zv ej eovq| Avi vb w`Z Avm Avgvi `kK| fvvqvi ev wckvP hgb AvjvK mn KiZ cvi bv, AvjvK MvjvMvj Ki mvdvB Mvq AKvii c, GivI Zgwb KiQ|

Zv mRbB `j`vm eywRxex I mvsevw`K`i ewj, gvngy`yi ingvb wKsev Avgvi `kK vb w`Z bv Gm wbR`i KZ cvci Rb AbykvPbv Kib| `k I RvwZi KvQ gv cv_bv Kib| Avi gvbyl nIqvi Rb wbRi PiKvq Zj w`b| Pvjywbi KLbvB DwPZ bq myuBK wb`v Kiv| Avcbviv Avcbv`i i wgk _vKv fvvqvii RxevYy _K gy nvb| AvM RgRgi cvwbZ Mvmj Ki ZIev Kib| AvM my nvb| ^vfvweK nvb| Zvici `kK fvjvevmvi cwkY wbb| Zvici Avcwb AvPwi ePb ciK kLveb|

 

Avgvi `k-Gi wei GB weKviM֯ jvKjvi ivMi A bB| Avgvi `k-Gi cPvi Kb eo wMqwQj Zv `LI Zv`i eZvjy Mig nq wMqwQj| GB cPvi evovi gaI Zviv Avwevi KiQ Dvwb| bxwZgvjvi jNb| PgrKvi! Avcbv`i cPvi evovi KviYI wK Zvnj GKB? bv wK Avcbv`i ejvq AvBb Ab iKg ne?

 

evevRxMY, Avqbvq wbRi Pnviv `Lyb AvM| Avcbv`i Aevb mK wbwZ nvb AvM| Zvici hw` `Lv hvq Avcbv`i wekvm, DPviY, jLvjwL, AvPiY I Kg mwZ mwZ evsjv`ki c; ZLb bv nq Avgiv K_v ejev| Avcbv`i myZvi AvM Zv Avgv`i ejZB ne, wgiRvdii KvQ _K `kcg kLvi wKQy bB| Avgvi `k Kvbvw`bB Avcbv`i gZv cuv` cvKvgx wkLe bv| `ki ^v_ wewKq `e bv| Avcbv`i gZv AvwacZev`i `vjvwj bq, eo Ki `Le `ki ^v_K| mRbB evsjv`ki c_B Avgvi `k-Gi c_| GB c_i wbtkwP bvqK gvngy`yi ingvb| ZviB gyLc Avgvi `k|

 

vbxq mgq : 1351 Nv, 16 Ryb 2013

  
pagToday's Hit: