AmaderShomoy.com

mePq eo kwai Aveyj : cv_ (wfwWI)

G K AvRv` : cv mZz Kjvwii bvqK mveK hvMvhvM gx mq` Aveyj nvmbK we`yrLvZi `ybxwZi ev`kv AvLvwqZ Kijb weRwc Pqvigvb evwivi Av`vwje ingvb cv_| wZwb ejb, ay cv mZz bq, we`yrLvZI Dwb (Aveyj nvmb) mePq eo kwai (weM cqvi)|...

AmaderShomoy.comBest website Packages

miKvi weGbwcK wbevPb AskMnY KiZ `e bv: Mqki


W wicvU: weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq mskq cKvk Ki ejQb,ZˡveavqK miKvi Zv `~ii K_v, cavbgx kL nvwmbvi ...

Bmjvg Aegvbbvi KviYB wbevPb fivWywe


W wicvU : Ijvgv gvkvqL msnwZ cwil`i Pqvigvb gvIjvbv dix` Dxb gvmE` ejQb, Bmjvg I im~j mvjvjv AvjvBwn IqvmvjvgK ...

cv mZz wbgvY Rgv 2 jvL UvKv!


ivwk` wiqvR: cv mZy wbgvY ^Qv Aby`vb wnme MZ 11 gvm `yB jvL UvKviI Kg Rgv nqQ| Gi eo AskwU GmQ `ki RbmvaviYi KvQ ...

wfwWI dyUR

emiKvwi eevcbvq Mo DVQ mbv m`m`i Avevmb(wfwWI)

AwWI

miKvi Kv_vq `ki ^v_ Rjvjx w`Q bv !

RvZxq wbevPbi AvMvg mZK msKZ


`xcK Payix : RvZxq wbevPbi gv Qq gvm evwK _vKZ Pvi wmwU KicvikbB weivax `ji me cv_xi Rq nqQ| G djvdj miKvi I weivax `ji Rb mZK evZv ej gb KiQ ivRbwZK cheK gnj| cavb `yB `ji wmwbqi bZvmn wewfb ivRbwZK `ji bZv`i m K_v ej aviYv cvIqv MQ wbevPb Aeva I wbic nIqv eZgvb miKvii Rb GKwU eo ARb| Ze G civRqK Zviv `LQb AvMvgx RvZxq wbevPb gnvRvU miKvii Rb GKwU mZK msKZ wnme| G weRqK weGbwc ejQ miKvii wei RbMYi wece|
miKvi I AvIqvgx jxMi bxwZwbaviKiv ejb, `ji weRqi Pq wbevPb kvwc~Y I Aeva Kivi Ici ewk iZ

RbMY miKviK cZvLvb KiQ : dLij

ZviK mvjgvb : wmwU Kicvikb wbevPb RbMY miKvii cwZ ...

A_gxi Rb iW wmMbvj

Kvgivbi civRqi bc_ Kvwnbx jwZd byZb, wmjU ...

ZˡveavqK miKvii K_v ejeb bv, Zvnj wbevPbB ne bv

wmwU wbevPb weRqx`i cavbgxi Awfb`bbRg~j nK miKvi : cavbgx I msm` bZv kL nvwmbv ejQb, ...

weRq PvOv weGbwc

ZviK mvjgvb : miKviweivax Av`vjb Kgm~wP mdj KiZ bv ci weGbwci me͇ii bZvKgxiv wSwgq cojI Pvi ...

mvwZK wKQy Dw

Wv. Avngv` hvqbywb mvbx :Kvbv m`n bB G gyn~Zi AbZg AvKlYxq UwcK nQ mvwZK GKwU Dw Pz`yi ...

Pvi wmwU wbevPb KvDwji c`I Av.jxMi fivWywe

Gg G Avnv` kvnxb / gyiv` nvmvb : wmwU Kicvikb wbevPb ...

ndvRZi g `vwoq `Lv kvcjv Awfhvb

W wicvU : evsjv`ki ivRavbx XvKvi kvcjv PZi MZ ...

gvivZKfve MYk Dvbvi bc_i KviY

Mvjvg gvIjv iwb : MYk h D hve Zv Avwg eySwQjvg ......

civwRZ nIqvUvB ivRbxwZi wnmve Ki w`qQ

ivwk` wiqvR: wmwU Kicvikb wbevPb wbq mykxj mgvR cwZwqvq ...

civRq Av.jxMi Rb Akwb msKZ: A_gx

W wicvU: Pvi wmwU Kicvikb wbevPb AvIqvgx jxM ......

miKvii Rb mZKevYx: gbb

W wicvU : Pvi wmwU Kicvikb wbevPb gnvRvU mgw_Z ...

AvIqvgx jxMi civRqi 10 KviY

W wicvU: MZKvj AbywZ ewikvj, wmjU, Lyjbv, ivRkvnx ...

jۇbi wfzK

ivwk` wiqvR : ckv wfvew| eQi Avq 50 nvRvi cvDiI ...

Lvj Lbbi bvg ewMZ Rwg Aeafve `Lj KiQ vbxq Gg.wc

W wicvU : Lvj Lbbi bvg PjQ Aeafve Rwg `Lj| bIMuv ...

miKvi I weivax `ji D evKhy

evRU AvjvPbvq hyvcivax`i wePvi I ndvRZ cmbRg~j nK miKvi : evRU AvjvPbvq hyvcivax`i wePvi, ...

ewikvj Av.jxM Kvhvjq `jxq Kgx`i nvgjv

nvwmeyj Bmjvg, ewikvj : ewikvji AvMjSvov DcRjv AvIqvgx jxMi `jxq Kvhvjq kwbevi ivZ nvgjv Pvwjq evcK ...

avvUv Gevi wewsq bq, MYZ!

kIKZ Avjx eby, jb _K: wZwb GKRb WiU| b`xgvZK `ki GKRb Lvj Lbb wekl| wQjb WvKmvBU Avgjv| Awf ...

M֚ Ges GB cRZ

ivfvlv Av`vjb I eez kL gywReyi ingvbAvjx ...

KgPvix`i Av`vjb wkKjv GKvWgx APj

w`bfi gnvcwiPvjK Aei || AwbqZvq wbqvM cv_x cixvnvwjg gvnv` : GKhyMiI ekx mgq ai KgKZv-KgPvix`i ...

RbwcqZvi Zz _K civRqi bc_ ......

wegl, Ak֓wm, evKi wnib nvwmeyj Bmjvg, ewikvj _K : ewikvj wmwU Kicvikb wbevPb Kib civRq ...

mvvZKvi

fviZi MYZ fyqv : AiZx ivq

wbevwPZ Kjvg

51 gvmi msmvi aywjmvr nq Mj 3 gvm


` MvwWqvb cKvwkZ wbe MYRvMiY gi gyLcv wnme Avgvi AevbK 'Av͇Mvcb' ejv wfwnxb, Ag~jK Ges AbwfcZ Wv. Bgivb GBP miKvii G ee mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv

>>>>>>>>>>>>>>>>